පෆ් පේස්ට්රි

1576033401

පෆ් පේස්ට්රි

Crisp යනු පයින් කුළුණෙහි ලක්ෂණයකි,

ඔවුන් අතරේ විවිධ ගෙඩි වර්ග,

සහ පැහැදිලි ධුරාවලියක්.හැපෙන ස්ථර කේක් සමග සුදු චොකලට්,

පොහොසත් චොක්ලට් පැණිරස පළමු රසය, සහ කේක්, හරියටම පැණිරස.

1576033420770209

මෙම ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ


පසු කාලය: පෙබරවාරි-05-2021