ചുറോസ്

1576045753

പിസ്സ

ചുറോസ്വറുത്ത കുഴെച്ചതുമുതൽ ഒരു പുരാതന ചൈനീസ് കുഴെച്ചതുമുതൽ വിഭവമാണ്

നീളമുള്ള, പൊള്ളയായ വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ ചൂർരോസ്,

പരമ്പരാഗത പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഠിനമായ ഘടന.

ഈ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-05-2021