ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ

 • മുട്ട ടാർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ

  മുട്ട ടാർട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ

  പഫ് പേസ്ട്രി ഫുഡ്, കോറിസൻ്റ്, പാൽമിയർ, ബക്‌ലാവ, മുട്ട ട്രാറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ലെയർ പേസ്ട്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉൽപാദന ശേഷി ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.
 • ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3000MA+CPE-3140

  ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-3000MA+CPE-3140

  പഫ് പേസ്ട്രി ഫുഡ്, കോറിസൻ്റ്, പാൽമിയർ, ബക്‌ലാവ, മുട്ട ട്രാറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ലെയർ പേസ്ട്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉൽപാദന ശേഷി ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

 • കുഴെച്ച ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ

  കുഴെച്ച ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ

  പഫ് പേസ്ട്രി ഫുഡ്, കോറിസൻ്റ്, പാൽമിയർ, ബക്‌ലാവ, മുട്ട ട്രാറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള മൾട്ടി ലെയർ പേസ്ട്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഡോഫ് ലാമിനേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ഉൽപാദന ശേഷി ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാണ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.