സർപ്പിള പൈ

1576031042

സർപ്പിള പൈ

ഈ കേക്ക് വളരെ ലേയേർഡ്, ക്രിസ്പ് സ്കിൻ, ഫില്ലിംഗിൽ 2 തവണ പാളികൾ,

പുറത്ത് ചടുലമായ ഉള്ളിൽ, നിറയുന്ന മാംസം വിയർപ്പ്, സമൃദ്ധമായ സുഗന്ധം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മധുരമുള്ള ക്രിസ്പ് കേക്ക്,

കൂടാതെ ഒരു പാത്രം സൂപ്പ്, തികച്ചും രുചികരമായ പ്രഭാതമാണ്.

ഈ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-05-2021