റൊട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

  • റൊട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

    റൊട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ മെഷീൻ CPE-400

    റോട്ടി (ചപ്പാത്തി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പരന്ന റൊട്ടിയാണ്, പരമ്പരാഗതമായി ഗെഹു കാ ആട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോതമ്പ് മാവും, കുഴെച്ചതുമുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളവും.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും റൊട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

    മോഡൽ നമ്പർ: CPE-400 ഉൽപ്പാദന ശേഷി 9,00pcs/hr 6 മുതൽ 12 ഇഞ്ച് റൊട്ടിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.