പരത

1576472867

പരത

സ്കില്ലിയൻ ചൈനീസ് നാൻ്റെ ആയിരം പാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുതിയത്,

നേർത്ത കടലാസ് പോലെയുള്ള, കൈപിടിച്ച്,

ഗോൾഡൻ യെല്ലോ ക്രിസ്‌പിൻ്റെ പുറം പാളി, മൃദുവായ വെളുത്ത മൃദുവും സ്വാദിഷ്ടമായ നാൻ!

1576472900540255

ഈ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-05-2021