ટોર્ટિલા પ્રોડક્શન લાઇન મશીન CPE-400

  • ટોર્ટિલા પ્રોડક્શન લાઇન મશીન CPE-400

    ટોર્ટિલા પ્રોડક્શન લાઇન મશીન CPE-400

    લોટ ટોર્ટિલા સદીઓથી બનાવવામાં આવે છે અને વિશ્વભરમાં લોકપ્રિય બની છે.પરંપરાગત રીતે, પકવવાના દિવસે ટોર્ટિલાનું સેવન કરવામાં આવે છે.તેથી ઉચ્ચ ક્ષમતાના ટોર્ટિલા ઉત્પાદન લાઇનની જરૂરિયાત વધી છે.આથી, ચેનપીન ઓટોમેટિક ટોર્ટિલા લાઇન મોડલ નંબર: CPE-400 6 થી 12 ઇંચ ટોર્ટિલા માટે 9,00pcs/hr ઉત્પાદન ક્ષમતા માટે યોગ્ય છે.